Akredytacje i Certyfikaty

Przejdź do: Atest Instytutu Spawalnictwa, VCC, Rejestr Instytucji Szkoleniowych, Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, Certyfikat Q&R Polska Sp. z.o.o.

Atest Instytutu Spawalnictwa

Firma Centrum Technologii Edukacyjnych „INTJO” Sp. z o.o. posiada również atest o nr 994 wydany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, uprawniający do szkolenia spawaczy pod merytorycznym nadzorem Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego Instytutu Spawalnictwa w oparciu o Wytyczne nr W-19/IS-41 dla kursów spawania blach i rur — spoinami pachwinowymi i czołowymi w zakresie: oraz egzaminowania spawaczy po kursach zgodnie z Wytycznymi nr W-19/15-17.

VCC

Firma Centrum Technologii Edukacyjnych „INTJO” Sp. z o.o. przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).
Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.
W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.
Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.
Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.
Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfikowanych trenerów VCC.
Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.
Właścicielem i operatorem systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC jest Fundacja VCC.
Fundacja VCC jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decyzja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017). W chwili obecnej posiada uprawnienia do certyfikowania 8 kwalifikacji rynkowych:
Więcej informacji o systemie VCC oraz na temat dostępnych kwalifikacji znajdą Państwa na stronie: www.vccsystem.eu

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Firma Centrum Technologii Edukacyjnych „INTJO” Sp. z o.o. posiada wpis (nr ewidencyjny: 2.30/00056/2019) do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Pozwala nam to prowadzić szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych. Rejestry instytucji szkoleniowych prowadzą wojewódzkie urzędy pracy.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Firma Centrum Technologii Edukacyjnych „INTJO” Sp. z o.o. posiada również wpis (nr w rejestrze: 23951) do Krajowy Rejestr agencji zatrudnienia. Wpis ten uprawnia nas do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i pośrednictwa zawodowego. Rejestr Agencji Zatrudnienia prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Na terenie województwa wielkopolskiego zadania z zakresu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia realizuje, z upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Certyfikat Q&R Polska Sp. z.o.o.