Szkolenia dla administracji publicznej

Szkolenia dla administracji publicznej

Przejdź do: Prawo zamówień publicznych, Prawo pracy, Prawo administracyjne, Ochrona danych osobowych, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, Zarządzanie, IT w administracji, Język obcy w administracji publicznej, Elektronizacja zamówień publicznych
Administracja publiczna posiada swoją charakterystykę, uwarunkowania, a kultura organizacyjna urzędów różni się od biznesowej. Dlatego w ofercie Centrum Technologii Edukacyjnych „INTJO” Sp. z o.o. posiadamy usługi edukacyjno-doradcze dedykowane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Dbamy o to, aby proponowane przez nas metody i narzędzia były możliwe do zastosowania i skuteczne w rzeczywistej pracy urzędu. Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i sprawdzonych trenerów będących ekspertami w swoich dziedzinach.

Prawo zamówień publicznych

 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, analiza nowych rozwiązań oraz zmian
 2. Zamówienia publiczne od podstaw (zamówienia publiczne dla początkujących)
 3. Zamówienia publiczne dla zaawansowanych, kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP
 4. Zamówienia publiczne do 30 000 euro z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP
 5. Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie
 6. Zamówienia publiczne w okresie Covid-19
 7. Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce
 8. Zasady udzielania zamówień w trybach pozaustawowych w projektach współfinansowanych ze środków UE
 9. Realizacja procesu inwestycyjnego w kontekście najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, prawie wodnym i prawie ochrony środowiska
 10. Zamówienia publiczne w Jednostkach Służby Zdrowia
 11. Nieprawidłowości i uchybienia w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 12. Tworzenie regulaminów udzielania zamówień publicznych
 13. Zamówienia publiczne w kontekście funduszy unijnych
 14. Jak udzielać zamówień w okresie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego?

Prawo pracy

 1. Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce
 2. Prawo Pracy w praktyce - najnowsze zmiany 2020
 3. Motywacja pracowników w praktyce
 4. Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 5. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 6. Etyka i przeciwdziałanie korupcji
 7. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 8. Indywidualny program rozwoju zawodowego
 9. Pierwsza ocena i ocena okresowa w administracji publicznej
 10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 11. Zasady zatrudniania i realizowania stosunku pracy pracowników samorządowych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych
 12. Zatrudnianie pracowników samorządowych instytucji kultury
 13. Etyka w administracji publicznej
 14. Prawo pracy pracowników samorządowych
 15. Polityka kadrowa
 16. planowanie kadrowe
 17. Analiza pracy
 18. Opisy stanowisk pracy
 19. Dobór i selekcja pracowników
 20. Rozwój pracowników
 21. Planowanie karier
 22. System ocen pracowników
 23. Systemy motywacyjne pracowników

Prawo administracyjne

 1. Obsługa rady gminy/powiatu/miasta
 2. Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego
 3. Oświadczenia majątkowe
 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych
 5. Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym
 6. Wpływ COVID- 19 na prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie k.p.a.
 7. Prawo autorskie i prawa pokrewne - Kompendium obowiązujących przepisów
 8. KPA po nowelizacji
 9. Obsługa klienta z niepełnosprawnością
 10. Postępowanie administracyjne przed organami administracji publicznej
 11. Ewidencja ludności i dowody osobiste w świetle obowiązujących zmian prawnych
 12. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 13. Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyj nym
 14. Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowan ia Administracyjnego (KPA)
 15. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – kompendium znowelizowanych przepisów
 16. Skargi, wnioski, petycje
 17. Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (doręczenia, terminy, prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej)
 18. Postępowanie dowodowe oraz zasady formułowania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej
 19. Postępowanie administracyjne
 20. Zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami techniki legislacyjnej
 21. Przestrzeganie zasad techniki prawodawczej przy redagowaniu uchwał i zarządzeń jst
 22. Procedura uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 23. Nadzór wojewody nad działalnością jst
 24. Zadania Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie nadzoru nad działalnością jst
 25. Rola i zadania sądownictwa administracyjnego
 26. Rola i zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w procesie badania poprawności decyzji administracyjnych
 27. Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniająco - dowodowego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do kodeksu postępowania administracyjnego
 28. Czynności kancelaryjne w urzędach i starostwach w świetle nowych przepisów kancelaryjno - archiwalnych
 29. Rola podpisu elektronicznego w funkcjonowaniu administracji publicznej
 30. Fundusz sołecki
 31. Regulaminy organizacyjne i regulaminy pracy w JST
 32. Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy
 33. Votum zaufania i absolutorium w JST w świetle aktualnych regulacji prawnych
 34. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej
 35. Prawa i obowiązki radnych i przewodniczącego rady w kadencji 2018-2023
 36. Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego
 37. Zasady wypełniania oraz kontroli oświadczeń majątkowych
 38. Działalność kontrolna rady i komisji rewizyjnej
 39. Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych w jednostkach budżetowych
 2. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych w samorządzie terytorialnym
 3. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 4. RODO w urzędzie
 5. Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznych, oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
 6. Aktualne problemy dostępu do informacji publicznych
 7. Audyt wewnętrzny w zakresie procedur wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych

Prawo ochrony środowiska

 1. Zanieczyszczenie powietrza - prawo i praktyka
 2. Ochrona gruntów rolnych i leśnych i elementy ochrony przyrody (zadrzwień i zakrzaczeń) - aktualne zmiany prawne
 3. Gospodarka odpadami w praktyce
 4. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów
 5. Decyzje środowiskowe
 6. Usuwanie drzew - aktualne przepisy

Prawo budowlane

 1. Prawo budowlane - nowelizacja 2020
 2. Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym
 3. Warunki kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych i praktyki budowlanej

Zarządzanie

 1. Zarządzanie zespołem w administracji publicznej
 2. Kontrola zarządcza w administracji publicznej
 3. Identyfikacja i analiza ryzyka w administracji w procesie kontroli zarządczej
 4. Zarządzanie projektami w administracji publicznej
 5. Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
 6. Zarządzanie zmianą w administracji publicznej
 7. Wartościowanie stanowisk pracy w administracji publicznej
 8. Mind mapping w pracy w administracji publicznej
 9. Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie
 10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 11. Total Quality Management w administracji publicznej
 12. Dobra organizacja - Zła organizacja. Praktyczny poradnik diagnozy zarządzania organizacji z zastosowaniem metody CAF
 13. Metodyka kontroli w administracji publicznej
 14. Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji
 15. Wewnętrzne systemy compliance i antykorupcyjne oparte na normach ISO 19600 i ISO 37001 w administracji publicznej
 16. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
 17. Organizacja pracy menedżera
 18. Przywództwo i delegowanie zadań
 19. Konflikt w organizacji
 20. Budowanie zespołu
 21. Zarządzanie przez cele MBO
 22. Zarządzanie strategiczne
 23. Zarządzanie zmianą
 24. Zarządzanie systemami informacji – e-administracja
 25. Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych
 26. Systemy zarządzania środowiskowego
 27. Planowanie i zarządzanie strategiczne oraz tworzenie dokumentów strategicznych
 28. Metoda planowania rozwoju instytucjonalnego w praktyce

IT w administracji

 1. Wykorzystanie ePUAP w nowoczesnej administracji – warsztaty
 2. ePUAP a ochrona danych
 3. Wykorzystanie aplikacji biurowych w pracy urzędu – warsztaty

Język obcy w administracji publicznej

 1. Język angielski
 2. Język niemiecki
 3. Język francuski

Elektronizacja zamówień publicznych

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)