Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Jest to program z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej (drugorzędowej), dotyczy zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej. Program znajduje się w Bazie Programów Rekomendowanych. Opracowany został przez zespół pracowników Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Adresowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych i nauczycieli – realizatorów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych (podstawowych i ponadpodstawowych). Służy przede wszystkim przygotowaniu szkół/nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze). Jego celem jest zapobieganie używaniu środków odurzających i w ogólnej perspektywie – zapobieganiu problemom sięgania po różne substancje psychoaktywne przez społeczność szkolną oraz pomoc uczniom już eksperymentującym. Metoda interwencji profilaktycznej może być stosowana w momencie ujawnienia faktu eksperymentowania przez ucznia z substancjami psychoaktywnymi lub podejrzenia o tego typu zachowania ryzykowne. Jednym z elementów interwencji jest współpraca z rodzicami ucznia, która polega na wsparciu emocjonalnym rodziców, edukacji w zakresie wiedzy o substancjach odurzających oraz wspólnej pomocy dziecku.
Szkolenie dla realizatorów jest dwuetapowe:

Etap I

Szkolenie dla rad pedagogicznych (w wymiarze 3 godzin zegarowych) pt.: Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element programu wychowawczo – profilaktycznego organizowane jest w szkole, która zgłosi gotowość do doskonalenia kompetencji nauczycieli w omawianym zakresie. Do udziału zachęcani są wszyscy nauczyciele (cała rada pedagogiczna).
Treści programowe:
  1. Podstawowa wiedza o substancjach psychoaktywnych i jej praktyczne wykorzystanie.
  2. Przedstawienie metody interwencji profilaktycznej.
  3. Motywowanie nauczycieli do prowadzenia interwencji.

Etap II

Szkolenie dla nauczycieli – warsztat pt.: Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi przeznaczone jest dla tych osób, które w przyszłości będą podejmować działania interwencyjne i uczestniczyły w I etapie (szkoleniu rady pedagogicznej).
Treści programowe:
  1. Zasady prowadzenia interwencji profilaktycznej w szkole; porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.
  2. Rozmowa interwencyjna z uczniem.
  3. Rozmowa z rodzicami i pozyskiwanie rodziców do współpracy w rozwiązywaniu problemów dziecka – opracowywanie kontraktu.
  4. Monitorowanie realizacji kontraktu.
Wskazane jest, aby szkoły brały pod uwagę oba etapy. Przeprowadzenie tylko jednej części szkolenia (I etapu – dla rady pedagogicznej lub II etapu – dla realizatorów) jest niezgodne z przyjętymi standardami jakości programu.

Planowane terminy szkolenia:

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zainteresowanie tym szkoleniem. Jeśli liczba zgłoszeń osiągnie określony próg, poinformujemy Cię o planowanym terminie szkolenie.
Formularz Zgłoszenia Zainteresowania Szkoleniem
Aby wypełnić ten formularz musisz posiadać konto oraz być zalogowany w systemie CRM INTJO. Wszystkie te czynności (włączając w to uwtorzenie konta) możesz wykonać szybko z poziomu tego formularza.
Wprowadż adres e-mail. Na podstawie wprowadzonego adresu e-mail ustalimy czy posiadasz już konto w nszym systemie.
Wprowadż hasło (Hasło musi składać się conajmniej z 8, w tym z małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych)